SUN CITY

מונה נטו

מהפכה במשק החשמל הישראלי:

החל מתחילת שנת 2013, יכול כל צרכן חשמל בישראל, עסקי וביתי, לייצר חשמל סולארי ולהיפטר אחת ולתמיד
מתשלום חשבון החשמל, באופן מלא או חלקי.

בהתאם להיסטוריית צריכת החשמל באתר (עסק או בית), תתאים עבורכם חברת סאן סיטי מערכת סולארית אשר תספק מיום התקנתה והילך את צרכי החשמל באתר.

המשמעות היא שניתן כיום באמצעות ייצור חשמל מן השמש, למזער או לבטל לחלוטין את העלות החודשית של
החשמל.

לקבלת פרטים נוספים וביצוע ניתוח מדויק של הצריכה וגודל המערכת האופטימאלי באתר, אנא פנו לחברת סאן סיטי.


בתחילת שנת 2013, מליאת רשות החשמל אישרה את הסדר "מונה-נטו" אשר מאפשר לכל אזרח לצמצם את הוצאות החשמל שלו על ידי שימוש בביתו במתקן ייצור פרטי מאנרגיה מתחדשת, ולחסוך בחשבון החשמל שלו. ההסדר החדש, שהינו פשוט ונוח ליישום, יביא לייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ושילוב הצרכנים הפרטיים במשק החשמל בישראל.
יש לציין, כי ההסדר החדש מתאים הן לצרכנים ביתיים והן לצרכנים עסקיים. כמו כן ההסדר פוטר את הצרכן מהתהליך הבירוקרטי הכרוך היום בהתקנת נערכת סולארית.
בכך מצטרפת מדינת ישראל לעשרות מדינות בארה"ב ובאירופה אשר הופכות את האנרגיה המתחדשת לכלי זמין ושימושי עבור צרכן החשמל הפרטי, וזאת מבלי להטיל עלויות נוספות על המשק. בכך, מאפשר ההסדר לאנרגיות המתחדשות להוות אלטרנטיבה לייצור חשמל בחברת החשמל.
הצרכן שיבחר להצטרף להסדר יוכל לקזז מחשבון החשמל שלו את החשמל שייצר לצריכה עצמית, ויתקזז עם הרשת על עודפי הייצור מול עודפי הצריכה שלו.
הסדר "מונה נטו" הינו הסדר צרכני גדול ביותר בהיקף של 400 MW, המאפשר לכל צרכן בעל מונה תעו"ז לייצר חשמל באנרגיה מתחדשת בחצר ביתו ובכך להפחית את צריכת החשמל מרשת החשמל בשעות בהם הוא מייצר חשמל בשיעורים הנמוכים מצריכתו. כאשר המתקן מייצר חשמל מעבר לצריכה המקומית יינתן לצרכן זיכוי בהתאם לכמות והשעות בהם הוא מעביר את האנרגיה לרשת. שילוב מתקנים אלו צפוי להיות בעיקר באמצעות התקנת מערכות עצמיות לייצור חשמל באתר הצריכה (לרוב – בטכנולוגיה סולארית).
בסוף כל תקופת חשבון – יבוצע "קיזוז" בין הקרדיט שצבר הצרכן לבין החיוב בחשבון החשמל בגין צריכה העודפת שלו. כאשר ה"קרדיט" יקוזז מחשבון החשמל. במידה ולאחר הקיזוז נותר הפרש חיובי– הצרכן לא יזכה לזיכוי כספי, אך הקרדיט שצבר ישמר לו לתקופת החשבון הבאה. במידה ולאחר הקיזוז ייווצר הפרש שלילי– יחויב הצרכן בהפרש בחשבון החשמל שלו. יובהר כי "הקרדיט משמעותו כספית ולא ביחידות אנרגיה.
הצניחה בעלויות ההקמה של מתקני יצור חשמל באנרגיה מתחדשת מאפשרת למשק החשמל לצמצם ולבטל את הסובסידיות לאנרגיות מתחדשות ולשלבן ברשת ללא תמיכה נוספת וללא ייקור החשמל ליתר הצרכנים. זהו צעד ראשון במימוש החלטת הממשלה בדבר קידום עתידי של אנרגיה מתחדשת ונקיות במדינת ישראל.

Share