SUN CITY

מרכז מידע

אז מהי בעצם אנרגיה סולארית ירוקה?

אנרגיה ירוקה היא שם כולל לסוגי אנרגיות שונים, אשר מקורותיהם אינם מזהמים את הסביבה בניגוד לצורת הפקת האנרגיה
הקונבנציונאלית באמצעות מקורות מזהמים כמו דלקים או פחם, המצויים כיום.

 בבסיסה נמצאים שני עקרונות מרכזיים:

- שמירה על הסביבה
-
הפסקת השימוש במשאבים מתכלים

האנרגיה הסולארית הירוקה, לוכדת את קרני השמש בעזרת תאים פוטו-וולטאים, אשר בעזרת טכנולוגיה מתקדמת ממירים
את חלקיקי השמש לחשמל. תהליך יצירת החשמל באנרגיה הסולארית אינו מזהם את הסביבה ומנצל משאב טבע שאינו
מתכלה כתוצאה מרתימת האנרגיה ליצירת חשמל.

 שימושים באנרגיה ירוקה בישראל
 
- דוד השמש - מתקן לניצול האנרגיה סולארית המצויה ביותר בישראל אשר נמצא בכ- 95% מהבתים.

- ארובת שרב - מתקן המניע טורבינות ליצור חשמל בעזרת האצת מים למהירויות גבוהות.

- טורבינות רוח - בישראל קיימים מספר מתקנים המפיקים חשמל באמצעות ניצול אנרגיית הרוח ברמת הגולן ובגלבוע.

- אנרגיה סולארית - שימוש במערכות אנרגיה סולארית בטכנולוגיה פוטו וולטאית, שמטרתן ייצור חשמל בדרכים ידידותיות לסביבה.

לעומת הדלקים המזהמים בהם אנו משתמשים מטרותיהם של האנרגיות הירוקות הן שמירת הסביבה והפחתת הזיהום.

האנרגיה הסולארית שבמרכזה של האנרגיה הירוקה בעלת פוטנציאל רב ובמרוצת השנים הופכת לתחליף הולם לייצור אנרגיה.


Share